gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านสระกุด ซึ่งมีนางสาวจินตนา โคทนา  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี