gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ พิมพ์
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-242-386
 

นางสาวสุดารัตน์ โม่งโอชา และ นายสนอง โดยเคน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
ข่าวดีมาแล้ว...เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี
1. ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบ รับตรงโควตา
2. ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบ สอบคัดเลือก
3. ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
ในกรณีรอบรับตรงโควตา คุณสมบัติมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 3.30 ขึ้นไป หรือมีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน
ได้รับสิทธิการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่

1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  (หลักสูตร 4 ปี)
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   (หลักสูตร 4 ปี)

ภาคปกติรอบโควตา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มีนาคม 2560
ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2560

วิธีการสมัคร คลิกสมัครออนไลน์ตามภาคที่เลือก จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล ก่อนวันกำหนดปิดรับสมัคร
 
1.1 คลิกเพื่อสมัครภาคปกติออนไลน์ (รับตรงโควตา)
1.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครภาคปกติ (รับตรงโควตา)  -------> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบรับตรงโควตา
* หมายเหตุ โควต้า รับจำนวนจำกัดตามประกาศ เกรดเฉลีย 3.30 หรือ มีความสามารถทางดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน
 
 
 
 
* หมายเหตุ ภาคปกติ รับไม่จำกัดจำนวน ใช้การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
 
 
 ** สามารถสมัครรอบที่ 2 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฏาคม 2560
 
 
 
 
** สามารถสมัครรอบที่ 2 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฏาคม 2560

*** แจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 1-2 เดิมเป็นวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 

 
 
 


 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC