gototopgototop
คณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. เข้าติดตามกำกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส. พิมพ์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. โดย ดร.วสิฐพัชร์  วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา น.ส.วันดี บุญล้อม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา น.ส.จุฑามาศ  เทพเทียมทัศ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา นายชุติเดช สุวรรณมณี นักวิชาการศึกษา เข้าติดตามกำกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน