gototopgototop
บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคปกติ พิมพ์

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การปกครอง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ซึ่งการสอบวัดผลครั้งนี้เป็นการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2559 เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย