gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ร่าง พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
ร่าง พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 พิมพ์
 
ป.ตรี
 
ป.โท
 
ป.เอก
 
 
ซุ้มแสดงความยินดี
ผลการประชุม เกี่ยวกับการจัดซุ้มแสดงความยินดี พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
- นักศึกษาภาคปกติ เช่น ปี 1 มี 4 สาขา จึงมี 4 ซุ้มตามสาขาตามชั้นปี ปี2 มี 4 สาขา ก็จะมีอีก 4 ซุ้ม ไปเรื่อยๆ จนถึง ปี 4 ส่วนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่มี 2 กลุ่มนั้น ให้ตกลงกันเอง มี2กลุ่ม 2 ซุ้ม หรือ มี 2 กลุ่ม 1 ซุ้ม รวมทั้งสินประมาณ 16-18 ซุ้ม
- นักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีละ 1 ซุ้ม เช่น ปี2 มีสาขาภาษาอังกฤษภาคพิเศษ และ สาขาการปกครองภาคพิเศษ รวมเป็น 1 ซุ้ม รวมทั้งสิ้น 4 ซุ้ม
- นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โท-เอก 1 ซุ้ม
 
โรงทาน
โรงทานนักศึกษาในแต่ละชั้นปีในแต่ละสาขาเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในพิธีแสดงมุทิตาจิตและซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2560
- นักศึกษาภาคปกติ ปี 1 มี 4 สาขา จึงมี 4 โรงทาน ปี 2 มี 4 สาขา จึงมี 4 โรงทาน ไปเรื่อยๆจนถึงปี 4 รวมทั้งสิ้น 16-18 โรงทาน
- นักศึกษาภาคพิเศษ แต่ละสาขาแต่ละชั้นปี เช่นเดียวกัน
- นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โท-เอก 1 โรงทาน
ส่วนจะเป็น อาหารคาว อาหารหวาน หรือ โรงทานน้ำ ให้เป็นไปตามฉันทามติที่นักศึกษาได้ประชุมกัน
 

 
 
 
    
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC