gototopgototop
พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9) พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9) โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นประธาน พร้อมทั้งพระเถรานุเถระ พร้อมทั้งครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษาที่มาร่วมพิธีกันอย่างล้นหลาม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

 
  

 
ดาวน์โหลดภาพหมู่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย