gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ พิมพ์
 


 
ข่าวดีมาแล้ว...เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ระดับปริญญาตรี
1. ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบ รับตรงโควตา
2. ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบ สอบคัดเลือก
3. ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
ในกรณีรอบรับตรงโควตา คุณสมบัติมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 3.30 ขึ้นไป หรือมีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน
ได้รับสิทธิการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่
 
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  (หลักสูตร 4 ปี)
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรที่กำลังดำเนินการเปิด
5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)(อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตร)
6. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)(อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตร)
 

ภาคปกติรอบโควตา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2561
ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2561
ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2561
 
 alt วิธีการสมัคร คลิกสมัครออนไลน์ตามภาคที่เลือก จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
ก่อนวันกำหนดปิดรับสมัคร
  
alt
 
ภาคปกติรอบโควตา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2561   (สำหรับโควตา ฟรีค่าเทอม 2 ภาคการศึกษา)
1.1 คลิกเพื่อสมัครภาคปกติออนไลน์ (รับตรงโควตา)
1.4 เอกสาร รับรองความสามารถด้านดนตรี หรือ ศิลปะพื้นบ้าน (กรณีสมัครด้วยโควตาความสามารถทางดนตรี) ภาคปกติ
 * หมายเหตุ โควต้า รับจำนวนจำกัดตามประกาศ เกรดเฉลีย 3.30 หรือ มีความสามารถทางดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน ฟรีค่าเทอม 2 ภาคการศึกษา
ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มาดำเนินการสัมมนาและยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 
 
 
 
 
 
ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2561 

* หมายเหตุ ภาคปกติ ใช้การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

สอบคัดเลือกรอบที่ 2

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2561 
 
* หมายเหตุ ภาคพิเศษ ใช้การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
 
 
 


 
 
 


 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC