gototopgototop
โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 (ตอนเช้า วันสอง) พิมพ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 (เช้า งานบุญเผวด) วันนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติ เป็นวันที่สองของการจัดโครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ ฟังเทศน์พันพระคาถาในเวลาประมาณ 4.00 น. จากนั้นนักศึกษาร่วมกันถวายกัณฑ์เทศน์ และอาหารบิณฑบาต โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. เป็นประธานในการรับบิณฑบาต บริเวณ ใต้อาคารสิรินธร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร เป็นเสร็จพิธี