gototopgototop
กำหนดการ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 - 4 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 6-7-8 เมษายน พุทธศักราช 2561 พิมพ์
 
 

 
กำหนดการ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 - 4 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
วันที่ 6-7-8 เมษายน พุทธศักราช 2561