gototopgototop
เกณฑ์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง พิมพ์

....

 

 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสกอ.
รูปแบบ
เอกสารแนบ
 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง

ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 5.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิ
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9.อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
N/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 10จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผ่าน/ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10