gototopgototop
กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี-เอก ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ พิมพ์

 
1.กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี-เอก ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
2.ใบสมัคร ประกวดพาน (ส่งใบสมัครนี้จึงนับเป็นพานการประกวด)
** ที่พานไหว้ครู ไม่ต้องเขียนชื่อหรือสาขาในการประกวด ให้ตั้งชื่อพานโดยใช้สก็อตเทปใสแป๊ะไว้ที่ฐานพานแทนการเขียนชื่อ เช่น คุณแห่งครู พานจากฟ้า เป็นต้น