gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ พิมพ์
 

  
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  (หลักสูตร 4 ปี)
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   (หลักสูตร 4 ปี)
5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
7. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 4 ปี)

รอบที่เปิดรับสมัคร

รอบที่ 2 : ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก 11 มีนาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 1 : ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2562
 
 alt วิธีการสมัคร คลิกสมัครออนไลน์ตามภาคที่เลือก จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
ก่อนวันกำหนดปิดรับสมัคร
  
alt
 
 
 ช่วงเวลาการรับสมัคร
 
 
 
 

 (รอบโควตา ปิดรับสมัครแล้ว)

 
 

 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เปิดรับสมัคร)

ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2) สมัครได้ 11 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562


 
* หมายเหตุ ภาคปกติ (รอบที่ 2) ใช้การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
** สอบ (รอบที่ 2) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือกที่ 2 ให้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลสอบ (ผู้สอบผ่าน) ภาคปกติ(บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบที่ 2


alt

 

รอบ 3 เปิดรับสมัครแล้วนะครับ

2.3 เอกสาร เรื่อง การประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ(รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สอบผ่าน)รอบที่ 3 ภาคปกติ

 

alt

 
 
 
 
ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รับสมัครรอบ 2 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
* หมายเหตุ ภาคนอกเวลาราชการ ใช้การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 
 
 
 

 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC