gototopgototop
ประชุมธรรมยาตรา พิมพ์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ อาจารย์พิเศษประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส โดยมี ตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่น คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ประชุมธรรมยาตราประจำจังหวัดขอนแก่น และได้รับเชิญเป็นพระวิทยกรให้ธรรมะ ข้อคิด ข้อปฏิบัติ และนำขบวนเดินธุดงค์ แก่ผู้เข้าร่วมงานนี้ด้วย ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรม เดินธุดงค์ และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จะได้นำไปแก้ไขในครั้งต่อไป