gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 อาจารย์ ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล และ อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ ออกนิเทศและติดตาม นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์และบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เช่น สำนักงานปลัดมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยขอนแก่น/กกต./อบ่จ./สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่ออกฝึกประสบการณ์ด้วยดี และถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง ก่อนจบการศึกษา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 คณาจารย์ มมร.อส. ออกนิเทศครูพระสอนศีลธรรม โดย พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต พระมหาวิรุธ วิโรจโน อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ และถือโอกาสแนะแนวการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ซึ่ีงมีนักเรียนและกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก 
 
 
 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC