gototopgototop
กิจกรรมโต้วาที พิมพ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  ได้จัดกิจกรรมการโต้วาทีระหว่างนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองปี 2-3 เกี่ยวกับเรื่องนโยบายประชานิยมรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ซึ่งเป็นส่งนหนึ่งของรายวิชาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองการปกครอง ไทย  โดยมีนางสาวพิชญานันท์   นามศรี  เป็นผู้ดำเนินรายการโต้วาที และมีพระอาจารย์ทวี  อภโย อาจารย์สุทธินันธ์  พรหมพันธุ์ใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
 
ติดตามได้ที่ เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.