gototopgototop
นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ พิมพ์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ และพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มอบของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากการเดินทางมาจากเชียงใหม่ในการถ่ายทำรายการทีวี "รายการไอดินกลิ่นธรรม"