gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท พิมพ์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน ได้เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ของ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ซึ่งโครงการนี้รับเด็กนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ และได้เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษ ของพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก ซึ่งได้สอนพิเศษให้กับนักศึกษา ผู้ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเีรียน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

 


 
ในส่วนของห้องนี้ เป็นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นผู้สอน
 
ในส่วนของห้องนี้ เป็นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นผู้สอน 
 
ในส่วนของห้องนี้ เป็นโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยมี พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก เป็นผู้สอน
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC