gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล พิมพ์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ อาจารย์ประจำ มม.วิทยาเขตอีสาน ได้อบรมสามเณรน้อย ภาคฤดูร้อน จากวัดป่ารัตนมงคล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสานได้นำสามเณร จำนวน 30 รูปเดินธุดงค์จากวัดถึง มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อฝึกให้สามเณรมีความอดทน ระเบียบ สามัคคี ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
ได้อบรมให้สามเณรได้มีความอดทน เป็นระเบียบ สามัคคีกัน
 
พระมหาภัทรชัน ถาวรพนฺโธ อาจารย์ประจำมรร.วิทยาเขตอีสาน
ได้อบรมประวัติของพระเถรานุเถระผูใหญ่ให้ลูกเณรได้ทราบ
พี่เลี้ยงน้องเณร วัดป่ารัตนมงคล
 
 
 
 
น้องสามเณรฟังการอบรม ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน
หลังจากการอบรม พระอาจารย์ได้นำน้องเณรได้ทำควาสะอาดบริเวณ มมร.วิทยาเขตอีสาน เพื่อฝึกความสามัคคีและจิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC