gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 พิมพ์

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ)เป็น ประธานในพิธีเปิดฯ คณะคณาจารย์ มมร ทั้ง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมความคิด จัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เสนอ สกอ.ให้ความเห็นชอบตามเกณฑ์มาตรฐาน การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2555 ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (ชั้นที่ ๑)และมีคณาจารย์ 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม พรบ.มมร ๒๕๔๐ มีในส่วนกลาง ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้ง ๓ ระดับปริญญา มีนักศึกษาทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์เข้าศึกษาปีละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ รูป/คน คณะการศึกษา มี ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา (๓ สาขาวิชา)คณะมนุษยศาสตร์ (๒ สาขาวิชา) คณะสังคมศาสตร์ (๓ สาขาวิชา)และคณะศึกษาศาสตร์ (๓ สาขาวิชา)ในระดับปริญญาตรี ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา ก็มีสาขาวิชาอีก ๕ สาขาวิชาในระดับปริญญาโท และ ๒ สาขาวิชาในระดับปริญญาเอก

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีบัณฑิตทั้ง ๓ ระดับจบเข้ารับประทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๑๙ รูป/คน และได้ประกอบพิธี ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สมัยที่ ๓ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สมัยที่ ๑๙ และศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๗ และมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมพิธีการ

 ขอขอบคุณ
MBU  News...สายฝน  ไชยเกตุ  สารสนเทศ   มมร
รายงาน 04/04/55 เวลา 12.45 น.
นางสาวพรอรุณ  สระกลาง นักศึกษาฝึกงาน  มมร ถ่ายภาพ


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC