gototopgototop
ถวายเก้าอี้ พิมพ์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ส่วนงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมบริจาคจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 50 ตัว  ถวายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 เนื่องจากในปีนี้ จำนวนนักศึกษาใหม่ มีมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเก้าอี้เพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา