gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1 พิมพ์
เมือวันที่ 17 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิกาบดี พระมหาสัจจรักษ์ ปาลโก พระมหาภัทรชัยถาวรพนฺโธ พระทวี อภโย นายจักราวุธ แซ้แต้ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเยื่ยมสามเณรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมเดินธุดงค์ ณ วัดป่าคำหวายยาง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเดินธุดงค์ต่อไปที่ วัดคำเม็กบนภูเขา อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการของอุทยานมนการรักษ์ป่าช่วยอุทยาน และเป็นวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ น้ำก็ใช้เครื่องยนต์เบนชินเล็กดูดจากบ่อน้ำขึ้นมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ พระมหาภัทรชัยถาวรพนฺโธ และพระทวี อภโย ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ให้ดำเนินการดูแลสามเณรในโครงการเดินธุดงค์นี้จนสิ้นสุดโครงการ และยังได้เป็นขวัญใจของสามเณรด้วย
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC