gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555 พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2555

 

 ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่าน

 

บรรพชิต

ที่ ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 1 พระศิริชัย  อานันเตา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
2 2 พระถวิส  วังอาจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
3 3 สามเณรอาทิตย์  นินระผาย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
4 4 พระเฉลิมพล  ไหลหาโคตร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
5 1 สามเณรธีรพล  กิ่งมีแฮ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 2 สามเณร บุญเสริม  อาจดวงดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
7 3 สามเณรวันชัย  ปราบวิชิต สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
8 4 สามเณรนาครินทร์  มานาดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
9 5 พระธวัชชัย  กิดเกียน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
10 6 สามเณรทองอินทร์  สิงห์คำป้อง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
11 7 สามเณร อธิวัฒน์   แทบศรี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
12 8 สามเณร สันติพงษ์   กุลนาค สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
13 1 พระวิทยา อินนามเพ็ง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
14 2 พระวสุภักดิ์ พรมกัณฑ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
15 3 สามเณร พิริยะ เกษโสภา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
16 1 พระกรชัย  วางขุนทด มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 

 

คฤหัสถ์

ที่ ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 1 นางสาวไรวิรท์  พาณิชย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
2 2 นายนันทพนธ์  เกษลา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
3 3 นางสาวจันทิมา  เมสังข์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
4 4 นางสาวมลฤดี  หมื่นแสน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
5 5 นายอานนท์  เพียโคตร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
6 6 นางสาวมาลา  เสถียนรัตน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
7 7 นายปราบปราม  ปราบนอก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
8 8 นางสาวชุติมา  อำพรัตน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
9 9 นายคมสัน  ทองดีเขียว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
10 10 นางสาวรักษ์สุดา  สุทธิวงษ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
11 11 นายเตชวิทย์  นามวิชา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
12 12 นายอนุชิต  คำนึงวุฒิศักดิ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
13 13 นางสาวจุฑามาศ  อิ้มนาง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
14 14 นางสาวพลิษฐา  ภารพงษ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
15 15 นางสาวพิชานันท์  สายขุน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
16 16 นายวรจักร์  รักน้ำเที่ยง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
17 17 นางสาวอรวรรณ  แก้วมมาตย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
18 18 นางสาวสุนิสา  ชาบัวน้อย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
19 19 นายพลวัฒน์  มุขศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
20 20 นางสาวรัชฎาพร  ถังกระโทก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
21 21 นายอังคาร  ขังวิเชียน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
22 22 นางสาววาสนา  สมวัง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
23 23 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีอินทร์มน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
24 24 นายณัฐวุฒิ  เนื่องลี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
25 25 นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
26 26 นางสาวประภัสสร  วรรณไกร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
27 27 นายธีระพงษ์  หวานเพลิน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
28 28 นายเจษฎา  มาแสง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
29 29 นายสุพจน์   อุ่นทองดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
30 30 นายบรรพรต  ราชชมพู สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
31 31 นางสาวพัสชา  รสโสดา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
32 1 นางสาวเวณุกา  เบ้าบัวเงิน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
33 2 นายกิติพงษ์  หนูนามเสริฐ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
34 3 นางสาวศรีสุดา  ประสาร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
35 4 นายวุฒิพงษ์  โนนทิง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
36 5 นางสาวนารี  มหาโคตร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
37 6 นางสาวโสภาพรรณ  ถนัดหมอ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
38 7 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ร่าม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
39 8 นางสาวต่อลักษณ์  กงทา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
40 9 นางสาวรัตนา  อ่อนเหลา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
41 10 นางสาวช่อชบา จ้ำดา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
42 11 นายปรเมศวร์  ผาบพุทธา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
43 12 นายอุปดิษฐ์  ชาหนองอ้อ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
44 1 นางสาวภัทธ์พิชชา  ตั้งกิจ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
45 2 นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญพงษ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
46 3 นางสาวลลิตา  ด้วงคำจันทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
47 4 นางสาวศิริประภา  จันทร์ภิรมย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
48 5 นายปิยะพงษ์  โม้ดา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
49 6 นางสาวจันทิมา  บุญตะนัย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
50 7 นางสาวศิริพร  ป้อมมาตา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
51 8 นางสาสุภาวดี  คำสม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
52 9 นางสาวพัชราพร  อินทร์ตอง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
53 10 นางสาวชลธิชา  แก้วแสนเมือง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
54 11 นางสาวณัฐวดี  ผาจันทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
55 12 นางสาวพัชราภรณ์  ไชยเบ้า ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
56 13 นางสาวเสาวลักษณ์  ภูบุญอ้วน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
57 14 นางสาวนุศรา  นาชัยเวียง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
58 15 นางสาวนงค์รักษ์  ศรีโนรา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
59 16 นางสาวรุ่งนภา  พระพิมลพรรณ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
60 17 นางสาวอาภาภรณ์  ป้อมมาตรา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
61 18 นางสาวศรัญญา  เมิดไธสง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
62 19 นางสาวณัฐฑริญา  ฐานะบำรุง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
63 20 นางสาวชลธิชา   เฉียบแหลม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
64 21 นางสาวนรินทร์ทิพย์  คำทอง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
65 22 นางสาวพัทยา   แก้วพลน้อย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
66 23 นางสาวปิยาภรณ์  ดอกนางแย้ม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
67 24 นางสาวอรุณรัตน์  สีผาย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
68 25 นางสาวดรุณี   พลหนู ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
69 26 นายวชิระ   สิมมาจันทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
70 27 นางสาวศรัญรัตน์  มีชัย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
71 28 นางสาวเสาวลักษณ์  นาคสมบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
72 29 นางสาวอัจฉรา    บัวสี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
73 30 นางสาวกัญญา   เหล่าภักสาร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
74 31 นางสาวอรัญญา   เตชะเลิศพนา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
75 32 นางสาวรุ่งฤดี   ขานมา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
76 33 นางสาว อภิญญา  ศรีสงคราม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
77 34 นางสาวฤดีขวัญ  สุตตนา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
78 35 นางสาววรรณภา  ทับละคร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
79 36 นางสาวอนัญญา  ไปปะ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
80 37 นางสาวกาญจนา  บุญดา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
81 1 นางสาวเจนจิรา พรมวงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
82 2 นางสาวเจนจิรา สัตธรรม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
83 3 นางสาวศรสววรค์  เถื่อนวงษ์จ้ำ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
84 4 นางสาวฐิติชญา วรรณประเก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
85 5 นางสาววิมลพรรณ ศรีสาต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
86 6 นางสาวชุติมา  ชนะพจน์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
87 7 นางสาวขนิษฐา แมนละกิจ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
88 8 นางสาวกิศรา รถหามแห่ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
89 9 นางสาวอรุณรัตน์  ไชยเดช ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
90 10 นางสาววิไล  นาหัวนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
91 11 นางสาวปวันลักษณ์ เหล่าสุนา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
92 12 นางสาวนาตยา โคกสีอำนวย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
93 13 นางสาวพิรญา สระทองโดย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
94 14 นางสาวสุนทีร์ ศรีประเสริฐ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
95 15 นางสาวเกศวดี อังกาบ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
96 16 นางสาวรำพึง  กันนุลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
97 17 นางสาวชฎาภรณ์  ชมบุตรศรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
98 18 นางสาวรุจิรา  ศรีทะวงศ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
99 19 นางสาวจิราพร วันทา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
100 20 นางสาวสุภลักษณ์   ไทยนอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
101 21 นางสาวนวลพรรณ  อันทะปัญญา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
102 22 นางสาวนีรนุช  อรัญมาลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
103 23 นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณวงศ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
104 24 นางสาวเบญจวรรณ์  ภาโนมัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
105 25 นางสาวนิโลบล พาคูณ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
106 26 นางสาวพัชรินทร์  ผานิล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
107 27 นางสาวกานดาภร  นันทโพธิ์เดช ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
108 28 นางสาวศศิญาดา  สอนศิริ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
109 29 นางสาวสุภาพร  แข็งฤทธิ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
110 30 นางสาวชาลินี ศรีขำ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
111 31 นางสาวสุชาดา คำโมง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
112 32 นางสาวสุภาพร  บุษราคัม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
113 33 นางสาวอรทัย กระแสรชล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
114 34 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
115 35 นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
116 36 นางสาวสุมาลี อันไฮ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
117 37 นางสาวสุนิสา อ่อนสะอาด ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
118 38 นางสาวสุชาดา  คำใบสี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
119 39 นางสาวขนิษฐา โภคาพานิชย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
120 40 นางสาวอุบล  ศรีษาโคตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
121 41 นางสาวพรสุดา  อินทร์เพชร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
122 42 นางสาวสุวิมล สีกงพาน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
123 43 นางสาวธิดารัตน์   เจนไธสง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
124 44 นางสาวพรสุดา กุดนอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
125 45 นางสาวดรุณศิริกาญจน์  จงปลอบกลาง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
126 46 นางสาววนิดา  สิบหว้า ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
127 47 นางสาวอภินันท์  สาสัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
128 48 นางสาวประภัสสร  โนนทิง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
129 49 นางสาววราภรณ์  จันทะโพธิ์ศรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
130 50 นางสาวศรัณยา  กิจนุกรณ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
131 51 นางสาวณัฏทกานต์ พรมสิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
132 52 นางสาวจิตรัดดา พิรุต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
133 53 นางสาวกัญยาณี  นามแสง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
134 54 นางสาวภูสุดา มหัทธนะโชค ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
135 55 นางสาวธัญศิริ วินทะชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
136 56 นางสาวกานดา ศรีประเสริฐ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
137 57 นางสาววิไลวรรณ ไชยวงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
138 58 นางสาวศุภลักษณ์  ศรีกันยา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
139 59 นางสาววรารัตน์  น้อยเสนา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
140 60 นางสาวอัจฉรา  จันทร์เขียว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
141 61 นางสาวรัชดาภรณ์ พันชนะ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
142 62 นางสาวกิ่งแก้ว  เพ็งวงษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
143 63 นางสาวอัพนาถ โชคบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
144 64 นางสาวอรนุช สมสอง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
145 65 นายปราโมทย์  แก้วใส ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
146 66 นางสาวปวีณา ลัดดี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
147 67 นางสาวศิรินันท์ ภักดียา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
148 68 นางสาวอนงค์ เกษแก้ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
149 69 นางสาวสกุลรัตน์   เดชสิมมา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
150 70 นางสาวอัญธิกา ป่าเกลือ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
151 71 นางสาวภาวิณี  สีเพ็ง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
152 72 นางสาวชญาพร เมืองศูนย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
153 73 นางสาวจุฑามาศ แสงศรีเรือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
154 74 นางสาวศุภัสสร โมคา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
155 75 นางสาวพัชรา วงษ์นารี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
156 76 นางสาวศิริวรรณ  นังสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
157 77 นางสาวนิตยา โสภาบุญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
158 78 นายกีรติ   เคยพึ่งสิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
159 79 นางสาวพัชรินทร์ นารักษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
160 80 นางสาวมิลทรา สันเพราะ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
16181นางสาวชลดา  นากาสังคมศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
162 1 นางสาวประภัสสร  แดนนาวาสน์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
163 2 นางสาวฉัตรกมล  ขันถม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
164 3 นางสาวจุฬาลักษณ์   ดวงกลมนา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
165 4 นางสาวอุษา สีตะเถร มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 

 

สำรอง คฤหัสถ์

 
1 1 นายธวัชชัย นนทพิมพ์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
2 2 นางสาวสมภัสสร แสงลา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
3 3 นายอวยชัย สิทธิโพด สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
4 4 นางสาวอรทัย  ม่วงศิลา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
5 5 นายโกเมนทร์ เคนโคก สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 6 นางสาวลักคณา  ลาจันทึก สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
7 7 นางสาวนันธิดา ถิ่นสูง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
8 8 นางสาวอัญชลี คำภูธร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
9 9 นางสาวนิสาลักษณ์ ทารถ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
10 10 นางสาวอรณี พิลากุล สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
11 11 นางสาวพรสุดา บุตรชัย สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
12 12 นางสาวอมรรัตน์  สีอรัญ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
13 13 นางสาวสุภาวดี แก้วหล้า สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
14 14 นางสาวลัดดา  ทามัน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
15 15 นางสาวเบญจมาศ     โยธาญาติ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
16 16 นางสาวรัตนจิต จันทรบุตร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
17 17 นางสาวจินดา ชัยปัญญา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
18 18 นางสาวนิตยา แก้วพวง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
19 19 นายธีระพงษ์ ดาษดื่น สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
20 20 นายจตุพล แก้วหานาม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
21 21 นางสาวคณาพร จะสี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 

 หมายเหตุ : ท่านใดที่ติดในสาขาวิชาสำรองสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร. 043-242386

 

ผู้สอบผ่าน (ภาคปกติ รอบที่ 1) ทุกท่านจำวันเวลาดังกล่าวนี้ไว้ให้ดีนะครับ

14-18 พฤษภาคม 2555 รายงานตัวลงทะเบียน ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
22-23 พฤษภาคม 2555 สัมมนาปรับพื้นนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาใหม่ สวมเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย)*
29 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษา นำผู้ปกครองมาด้วย (นักศึกษาใหม่ สวมเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย)
30 พฤษภาคม 2555 เปิดเรียนวันแรก

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC