gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2 พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2555


 ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่าน

บรรพชิต

 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 พระวิรุธ   ศรีอัดชา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
2 พระยศภูมิ  สุขประเสริฐ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
3 พระรัชชานนท์  ขันธ์เสน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
4 พระสมโภชน์   บุดดา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
5 พระวัฒนา  แคน้ำ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 พระเฉลิมพล  หอมคัก สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
7 พระสุรสิทธิ์  เกษสกล ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  

 

คฤหัสถ์

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 นายพงษ์ทวี มาลีผล มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
2 นางสาวสุชาวดี  ศิริมงกต มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
3 นางสาวนุชรา เหล่าทา มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
4 นางสาวธารทิพย์ บุญอภัย มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
5 นายนิรพล  สิทธิศรีจันทร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
6 นางสาวหทัยทิพย์  มั่งมา มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
7 นางสาวเฟื่องรัตน์  เวียงอินทร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
8 นายธนาธิป ศิริปัญญา มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
9 นางสาวสุภาวดี  กองนาคู มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
10 นางสาววาสนา ทองดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
11 นางสาววิไลวรรณ  นาคม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
12 นางสาวปิยนุช โจมเสนาะ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
13 นางสาวบุษบาวรรณ โพธิ์ศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
14 นายราชัน บุตรแสนโฮม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
15 นายธวัชชัย แก้วโพธิ์น้อย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
16 นายพิสิทธิ์      อุดชาชน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
17 นางสาวเมริณี    สาสีเสาร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
18 นายอาทิตย์      สิทธิธรรม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
19 นางสาวปักษา   ขามภะรา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
20 นางสาวอรุณรัตน์   เสนา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
21 นางสาววันวิสา     ชารินทร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
22 นางสาวบุปผา     ไพรศรี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
23 นางสาวพัทริยา    ชาคำมูล สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
24 นางสาวจริยา     ศรีคำแซง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
25 นางสาวศิริมา     กองอ้น สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
26 นางสาวศิริขวัญ     ชินรัตน์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
27 นางสาวบุปผา     ครองสิงห์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
28 นางสาวเกศวรา    วงษ์แวง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
29 นายยุทธนา      ประฏิบัติทอง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
30 นางสาวสุภัคกา     ขมิ้นทอง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
31 นางสาวปวีณา      นามจำปา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
32 นางสาวรุ่งทิวา      สมหนองอ้อ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
33 นางสาวรัชฎาพร     พรมตาใกล้ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
34 นางสาวสุภมาศ       ไสยโสภณ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
35 นางสาวสุจิตรา     ดอนพลทัน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
36 นายธีระบุตร       ลุสีดา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
 

 

ผู้สอบผ่าน (ภาคปกติ รอบที่ 2) ทุกท่านจำวันเวลาดังกล่าวนี้ไว้ให้ดีนะครับ

14-18 พฤษภาคม 2555 รายงานตัวลงทะเบียน ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
22-23 พฤษภาคม 2555 สัมมนาปรับพื้นนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาใหม่ สวมเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย)*
29 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษา นำผู้ปกครองมาด้วย (นักศึกษาใหม่ สวมเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย)
30 พฤษภาคม 2555 เปิดเรียนวันแรก

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC