gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2 พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่าน

 

 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 นางสาวมัตติกา  ชูพิพัฒน์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
2 นายชัยพิชิต  มีจันดี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
3 นางขวัญไพร  ปาลี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
4 นายนำพล  แสนบุราณ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
5 นางสาวชไมพร  บุตรแดงน้อย สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 นายฐปนรรฆ์   พงศ์ดาบเพชร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
7 นายธีรพร  ตาแสงสา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
8 นางสาวสุพัตรา  มูลปัง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
9 ด.ต.หญิงสิริมา  เปรมสุทธาริกาน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
10 นายวัชรพล  ภูแชมศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
11 นางสาววราภรณ์  วิปัดทุม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
12 นายอนุชาติ  แสงโนราช สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
13 นางสาวจีรภา  ศรีภา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
14 นายบุญฤทธิ์  สงวนเกตุ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
15 นายธีระพงษ์  อุ่นจันที สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
16 นางสาวพิชญาภา ถีระแก้ว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
17 สิบตรีวีระพร  แสงหา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
18 นางสาวชุติมา  ทีภูเวียง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
19 นายสาคร  เหล่าดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
20 นางสาวจริยา  ศรีนาทม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
21 นางสาวทิพยรัตน์  พรหมเกศ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
22 นายปุญญพัฒน์  ศรีแก้ว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
23 นายเชิดศักดิ์  บุตรชา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
24 นางสาวอรพิน  แล้เชอ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
25 นายอโนเชาว์  สว่างสี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
26 นางสาวฐิติยา  สายเมือง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
27 นางสาวธัญญรัตน์  พวงงาม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
28 นายยอดชาย  คลังกลาง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
29 นางสาวณัฐกาญจณ์  คำมูล ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
30 นางสาวทิฆัมพร  จิตใจเลิศงาม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
31 นางสาวกรรณิการ์  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
32 นางาสวิภาวดี  คลังกลาง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
33 นางสาวกชกร  นาค-อก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
34 นางสาวสุภธานันท์  คุณเครือจันทึก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
35 นางสาวอภิญญา  ไลย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
36 นางสาวนุจรินทร์  พานสาร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
37 นางสาวนิสารัตน์  แสนบุตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
38 นางสาวศิริลักษณ์  สาเมือง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
39 นางสาวศิริวรรณ  ศรีจันทร์หล้า ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
40 นางสาวอภิญญารัตน์  สร้อยไข ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
41 นางสาวประภัสสร  สีดาแก้ว ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
42 นางสาววัชราพร  กมลรอบรู้ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
43 นางสาวผ่องศรี  คำรนธารา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
44 นางนฤมล  ผางน้อย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
45 นางล้อมดาว  พวงพันธุ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
46 นางสาวอรณี  ชัยชนะ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  

 

ผู้สอบผ่าน (ภาคพิเศษ รอบที่ 2) ทุกท่านจำวันเวลาดังกล่าวนี้ไว้ให้ดีนะครับ
22-25 พฤษภาคม 2555 รายงานตัว/ลงทะเบียน ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
26 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ
2 มิถุนายน 2555 เปิดเรียนวันแรก

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC