gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน พิมพ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ ร.ร.สาธิต มมร อ.ด่านซ้าย จ.เลย ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย มีพระธรรมบัณฑิต พระธรรมเจติยาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.อส. และอาจารย์ผู้บริหาร มมร. พระราชปริยัติวิมล พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พระมหาสมัย ผาสุโก เป็นต้น ได้ไปร่วมงานดังกล่าว หอฉันธนาคารออมสิน มูลค่า 20,000,000 บาท สร้างเพื่อถวายแด่ ร.ร.สาธิต มมร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนของชาติ ปัจจุบันมีสามเณรจำนวน 97 รูป ศึกษาระดับชั้น ม.1 - 4 โดยการถวายที่ดินและการอุปถัมภ์ของ คุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ และดำริริเริ่มโดย คณะสงฆ์วัดพระราม 9 คณะสงฆ์ธรรมยุตภาคอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ขณะนั้นรับมอบที่ดินในเดือนพฤษภาคม 2552

 

 
 

 
 
 


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC