gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 พิมพ์
เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายเอกชาตรี สุขเสน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกรูปทุกท่าน ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโคงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 495 รูป/คน โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 396 รูป/คน เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษากล้าแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้นักศึกษาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังร่วมกับนักศึกษาด้วย


 

 


 
 
 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ดำเนินรายการ
 
 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่
 
 
 
 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี ให้โอวาทและบรรยาย แก่นักศึกษาใหม่อาจารย์เอนก มูลมา นำสวดมนต์ไหว้พระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีแนะนำการใช้ชีวิตใน มมร ให้กับนักศึกษาใหม่


 อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร แนะนำการเรียนการสอนให่กับนักศึกษาใหม่

 


ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ขึ้นแสดงความรู้สึกกับการเรียนการสอนในรั้ว มมร

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC