gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น พิมพ์
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งทีมคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน นำโดย อาจารย์เอกชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์วรเทพ เวียงแก เป็นต้น ได้ทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประกอบสาย เอ ได้แก่ทีม mbuisc ทีมโนนชัย ทีมที่ดิน ส่วนสาย บี ได้แก่ทีมพระลับ ทีมศาลจังหวัดขอนแก่น ทีมทนายจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และให้ผู้สูงวัยได้ออกกำลังกาย ในการทำการแข่งขันในครั้งนี้ในแต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่นอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ยกเว้นทีม mbuisc ที่ไม่ได้จำกัดอายุ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทำการแข่งขันทุกวันพุธและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป นอกจากนี้คณะผู้จัดได้ดำเนินการซ่อมบำรุงสนามให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสานด้วยกันจำนวนมากมาย
 
 
 
 
 คู่เปิดสนาม สายเอ ทีม มมร.วิทยาเขตอีสาน พบกับ ทีมโนนชัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลีลากองหน้าสูงสุด อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน กับ ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก
 
 คู่ที่สอง ทีมพระลับ พบกับ ทีมศาลจังหวัดขอนแก่น
ทีมศาลจังหวัดขอนแก่น นำโดย ท่านบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC