gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า) พิมพ์

 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 กองกิจการนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ในช่วงวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2555 โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ได้จัดกิจกรรมนี้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีและความเป็นพีน้อง ในรั้วสีส้ม ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ขึ้นพบปะนักศึกษา 
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้ากองกิจการนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ กล่าวถวายรายงาน

 

.ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท 


 
พร้อมทั้งพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ขึ้นพบปะนักศึกษา 
 
พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ บรรยายพิเศษเรื่องจิตสำนึกความเป็น มมร.
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC