gototopgototop
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน) พิมพ์

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ในช่วงกลางคืน ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาได้จัดการแสดงเชียร์กลาง การแสดงชุดสยามคันทรีย์ การประกวดดาวเดือน และมอบธง ซึ่งในงานได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และนายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งคณาจารย์  ซึ่งกิจกรรมในช่วงกลางคืนนี้ ทำให้นักศึกษาแสดงศักยภาพของตนเอง และความสมัครสมาน สามัคคีในความเป็น มมร.อส.ได้เป็นอย่างดี