gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน พิมพ์
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น.โดยประมณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ได้ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ในส่วนการบริหารของวิทยาเขตส่วนต่างๆ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ในวิทยาเขตต่างๆ ไปจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป

 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้กล่าวต้อนรับคณะตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการต้อนรับในครั้งนี้

 
 
 
 
 
 
 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต บันทึกข้อมูลในการประชุม
 
 
 
 
คณะตรวจสอบภายในเดินทางดูงาน ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตอีสาน
 
 
 
 
 
 คณะตรวจสอบภายในดูงาน ณ ห้องพัสดและแผนงาน