gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง พิมพ์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 คณะผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าภาควิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีกาศึกษา 2555 ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย พระมหาปัญญา ปัญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับกาต้อนรับากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหารเป็นอย่างดี และมีคณะผู้ติดต่อประสานงานจาก มมร.วิทยาเขตล้านนา นำโดยพระราชพิศาลมุณี รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่เป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย

 
 
ห้องประชุมคณะผู้บริหาร ห้องดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พระราชพิศาลมุณี รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสู่ประชาคมอาเชียน"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC