gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด พิมพ์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ คณะกรรการกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินงานแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมอบหมายให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปี ได้ร่วมใจทำบุญและให้นักศึกษาสามารถทำพิธีทางศาสนาได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังสืบสานประเพณีท้องถิ่งของตัวเองได้ต่อไป การแห่เทียนเข้าพรรษานี้ได้ดำเนินการทั้งหมด 5 วัด คือวัดมรรคสำราญ วัดโนนชัยวนาราม วัดป่าเรไล วัดสว่างบ้านดอนยาง และศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ด้วยการนี้ทางคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมใจทำบุญร่วมกับนักศึกษาได้รับบริจาคจำนวนเงินทั้งหมด 3,429 บาท ทางคณะกรรมการดำเนินงานได้นำไปจัดซื้อต้นเทียน ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้ และอื่นๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ตามจำนวนเงินที่ได้

วัดโนนชัยวนาราม บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นำโดยสาขาวิชาสังคมสงเคราห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1,2

วัดสว่างบ้านดอนยาง บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นำโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2,3

วัดป่าเรไล บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นำโดยสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ


วัดมรรคสำราญ บ้านดอนหญ้านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1,4


ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นำโดยนักศึกาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 1-4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ขอขอบคุณงานจราจรและศูนย์วิทยุสื่อสาร มมร.วิทยาเขตอีสาน
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC