gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต พิมพ์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 หัวหน้าและรองหัวหน้าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมงานสัมมนาวิชาการประจำคณะ นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อาจารย์ธีระชัย ชาติชนบท และคณะกรรมการนักศึกษาประจำสาขาวิชา ร่วมประชุมกำหนดการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน