gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่ พิมพ์
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี และงานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ พระทวี อภโย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจอาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ และคณะกรรมการนักศึกษาภาคพิเศษ ได้ร่วมใจจัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อแม่ และทำความดีเพื่อแม่ นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมงานจำนวนมาก นำโดย อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์แก่นเพชร แสนสีมนต์ เป็นต้นและคณาจารย์พิเศษ เพื่อร่วมใจเป็นหนึงเดียวเพื่อแม่หลวงของชาวไทย และในช่วงบ่ายคณะกรรมการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาภาคพิเศษและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาสี บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างมิตรภาพที่ดีร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

 
 
 
 พิธีกร โดยตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาภาคพิเศษ
 
 
 
 อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ตัวแทนคณาจารย์เปิดกรวย ธูปเทียนแพ
 
 
 
 อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555
 
 
 
 
 
 
 พระมหาสัมย ผาสุโกบรรยายเรื่อง "แม่" ให้กับนักศึกษาได้ระลึกถึงแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 
นักศึกษาได้นำแม่ และลูกของนักศึกษาเข้าร่วมงานด้วย
 
 
 
 


ในกิจการรมในช่วงบ่าย คณะกรรมการนักศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ของนักศึกษาภาคพิเศษ โดยได้เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับนักศึกษาด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC