gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 คณาจารย์ เจ้าหน้่าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิกาบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เดินทางร่วมงานศพนายเมธา ศรีผาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มมร ส่วนกลาง/ช่วยงาน มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ก่อนการเสียชีวติได้เดินทางมาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ระหว่างนั้นได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.ของวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ.โรงแรมที่พัก ขณะนี้รอเคลื่อนย้ายศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา15.00 น.เป็นต้นไป ณ ฌาปนสถานวัดบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีผู้บังคับบัญชาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลางและญาติพี่น้อง เพื่อนเดินทางร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC