gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน พิมพ์

 

วันที่ 6 กันยายน 2555 คณะสังคมศาสตร์ ทั้ง 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทุกสาขาวิชาของวิทยาเขตอีสาน และจากมหาวิทยาลัยมหามจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 450 รูป/คน  และในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่นการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มมส. และ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดนิทรรศการอาเซียน การตอบปัญหาอาเซียนชิงรางวัล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน โดยวงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย แชมป์ประเทศไทย ปะจำปี 2555

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC