gototopgototop
มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด พิมพ์
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555 มหวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี, พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม อาจารย์พิเศษ, พระทวี อภโย อาจารย์ประจำวิทยาเขต, พระยูเกส กยายะ, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์, นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย, นางสาวเฉลิมพร มุงคุณโคตร, นำนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานชั้นปีที่1 ภาคปกติคฤหัสถ์ จำนวน 330 คน เดินทางไป วัดเจดีย์มหาชัยมงคลและวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ นอกจากนี้ยังได้นำนักศึกษาสวดมนต์ทั้งสองสถานที่ด้วย พร้อมให้นักศึกษาได้ทัศนศึกษาตามอัธยาศัย และทั้งสองสถานที่นี้มีสร้างขึ้นโดย หลวงปู่ศรีมหาวีโร เป็นพระปฎิบัติกรรมฐานในป่า เป็นผู้บุกเบิกสถานที่และศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาสร้าง

 
 
 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนออกเดินทาง

 
 จุดรับลงทะเบียน

 
 
 ถึงสถานที่แรกแล้วเจดีย์มหาชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอพักทำใจก่อนขึ้นไป เหนื่อยมากแล้ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรยากาศในช่วงเช้าเย็นสบายมากเลย ขอดูดเอาอากาศอย่างเต็มที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม นำนักศึกษาสวดมนต์ในเจดีย์มหาชัยมงคล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอจดทำรายงานส่งก่อน