gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด พิมพ์
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555 มหวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี, พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม อาจารย์พิเศษ, พระทวี อภโย อาจารย์ประจำวิทยาเขต, พระยูเกส กยายะ, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์, นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย, นางสาวเฉลิมพร มุงคุณโคตร, นำนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานชั้นปีที่1 ภาคปกติคฤหัสถ์ จำนวน 330 คน เดินทางไป วัดเจดีย์มหาชัยมงคลและวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ นอกจากนี้ยังได้นำนักศึกษาสวดมนต์ทั้งสองสถานที่ด้วย พร้อมให้นักศึกษาได้ทัศนศึกษาตามอัธยาศัย และทั้งสองสถานที่นี้มีสร้างขึ้นโดย หลวงปู่ศรีมหาวีโร เป็นพระปฎิบัติกรรมฐานในป่า เป็นผู้บุกเบิกสถานที่และศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาสร้าง

 
 
 
 
 เจดีย์หินขานดใหญ่ จำลองมาจากพระมหาเจดีย์บรมพุทโธ จากประเทศอินโดนีเชีย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาต้องการภาพ สามารถติดต่อรับได้ กับพระอาจารย์ทวี อภโย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องครูพระชั้น 2
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC