gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555 พิมพ์

 

 

โครงการค่ายศึกษาศาสตร์ :

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
วันที่ ๑๗- ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิก alt

 

 

ดูตัวอย่างค่ายของรุ่นพี่ที่ทำมา

 

ทั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากท่าน หลังจากนั้นคณะนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนพิเศษวิชาภาษา อังกฤษและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องจัดในการออกค่ายได้มีเด็กนักเรียนเข้าสมัคร เรียนจำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม นักศึก มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอนเยาวชนบ้านห้วยกะโปะ จนกระทั่งวันสุดท้าย ซึ่งค่ายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้อย่างดียิ่ง

 

 

 
 

 

 

 

 

ทั้ง นี้ มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้เดินทางไปนิเทศในช่วงการออกค่ายดังกล่าวด้วย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขออนุโมทนาชาวบ้านห้วยกะโปะ และเจ้าอาวาสวัดวังน้ำมนต์ เป็นอย่างยิ่งที่ต้อนรับด้วยความอบอุ่น

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC