gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11 พิมพ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11 โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธาน พระเทพวรคุณ รองเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นรองประธาน พร้อมทั้งมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองภาค 8 (ธ) เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดโครงการฯ นั้น จะจัดให้มีขึ้นใน วันที่ 1ุ6-19 ธันวาคม 2555 ณ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นช่วงตรวจธรรมสนามหลวงของคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธ) นอกจากนั้น รองอธิการบดี ทั้งสองรูปของ มมร ยังได้เสนอพระเถรานุเถระภาค 8 (ธ) ในการส่งเสริมและสนับสนุน "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันนี้กำัลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ราคา 60 ล้านบาทจากงบประมาณแผ่นดิน  ผู้เข้าร่วมประชุมมี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ จากอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และพระเถระผู้ใหญ่ในภาค 8(ธ) อาทิ พระราชวิสุทธินายก พระปิยทัสสี พระศาสนดิลก หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อยเป็นต้น  เช่น การประชุมดังกล่าวมี พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส เลขานุการเจ้าคณะภาค 8(ธ) เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดโครงการฯ

 

 
 

 
 
 
 
 


 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC