gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ พิมพ์

เมื่อวันที 24 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธการบดี และคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ทำงานจากหน่วงานการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุมย่อยอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นอกจากนี้ยังได้บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนา มมร สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา" บรรยายกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นยิ่งขึ้นด้วย