gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2 พิมพ์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รก.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน และคณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ร.ร.สาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยได้นำคณะญาติโยมจากวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ชาวบ้านดอนหญ้านาง และเจ้าหน้าที่ มมร ไปถวายภัตตาหารเพลสามเณรจำนวน 90 รูป ซึ่งศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม ปัจจุบันมีพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน และคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ เจ้าของสถานที่
สำรวจการก่อสร้างวัดให้กับสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะญาติโยม ได้นำอาหารจากขอนแก่นและจัดทำอาหาร ถวายให้กับสามเณรฉันภัตตาหารเพลด้ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โยมยาย สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ เล่านิทานและอ่านบทความธรรมะ ให้ลูกเณรฟังทุกวันเป็นประจำ

 
 
 
คณะญาติโยมได้ร่วมทำบุญกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี นำญาติโยมไปไหว้พระวัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC