gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในช่วงต้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


พระธรรมดิลก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เมตตานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน นำกล่าวถวายคำสักการะและกล่าวคำขอขมา

นักศึกษารับมอบทุนการศึกษา โดย พระธรรมดิลก และกล่าวให้โอวาท

ผู้บริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา กล่าวคำขอขมาคณาจารย์บรรพชิต ผู้มีอายุพรรษา

คณาจารย์ฝ่ายฆราวาส นำโดย ผศ.เมธี สมภักดี นำคณาจารย์และนักศึกษา กล่าวคำขอขมา คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องแม่ จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อีกทั้งยังกล่าวถึง วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาวิทยาลัย ที่คว้าแชมป์ ได้รองอันดับ 1 ในระดับประเทศ

รับฟังการบรรยายพิเศษ พระคุณของแม่ จาก พระมหาสมัย ผาสุโก

จากนั้น ผศ.เมธี สมภักดี ขึ้นพบประนักศึกษาและแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นลูกที่ดี จากนั้นรองอธิการบดีกล่าวสรุปและปิดโครงการ

บุคคลากรและนักศึกษา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC