gototopgototop
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในช่วงต้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


พระธรรมดิลก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เมตตานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน นำกล่าวถวายคำสักการะและกล่าวคำขอขมา

นักศึกษารับมอบทุนการศึกษา โดย พระธรรมดิลก และกล่าวให้โอวาท

ผู้บริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา กล่าวคำขอขมาคณาจารย์บรรพชิต ผู้มีอายุพรรษา

คณาจารย์ฝ่ายฆราวาส นำโดย ผศ.เมธี สมภักดี นำคณาจารย์และนักศึกษา กล่าวคำขอขมา คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องแม่ จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อีกทั้งยังกล่าวถึง วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาวิทยาลัย ที่คว้าแชมป์ ได้รองอันดับ 1 ในระดับประเทศ

รับฟังการบรรยายพิเศษ พระคุณของแม่ จาก พระมหาสมัย ผาสุโก

จากนั้น ผศ.เมธี สมภักดี ขึ้นพบประนักศึกษาและแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นลูกที่ดี จากนั้นรองอธิการบดีกล่าวสรุปและปิดโครงการ

บุคคลากรและนักศึกษา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน