gototopgototop
ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน พิมพ์

ระดับปริญญาโท ที่โอนย้ายมา

ให้นักศึกษา ม.อีสานระดับปริญญาโท ลงทะเบียนยืนยันตัวตนการเข้าศึกษา วันที่ 24  พ.ย. 55 เวลา 09.30-15.00

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสาน รับโอนเข้าศึกษาต่อ ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน (กรณีพิเศษ) ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ นศ.ม.อีสาน ที่รับโอนเข้าศึกษา มมร.อส. ทั้ง 3 ชุด (ตามไฟล์ที่แนบมา)
2. วันที่ 24 พย. 55 ลงทะเบียนยืนยันการเข้าศึกษา, ส่งเอกสารที่ยังไม่ครบ และเข้าร่วมสัมมนา ตั้งแต่ 09.30 - 15.00 น.
3. หากท่านใดไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้ แต่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่ออยู่ ให้ นศ. ท่านนั้น ทำหนังสือเพื่อยืนยันการเข้ามาศึกษาและยอมรับข้อตกลงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ
โดยลงลายมือชื่อของนักศึกเอง แล้วฝากเพื่อน นศ. มายืนได้ในวันที่ 24 พย. 55

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อไปยัง เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย คุณศริญญา 080-4001869, คุณหาร 086-8575380, โทรสาร 043-242386

ใบตรวจสอบรายชื่อ 1 ไฟล์มี 3 ชุด alt update 22-11-2012

 

 

 

ระดับปริญญาตรี ที่โอนย้ายมา

ให้นักศึกษา ม.อีสาน ระดับปริญญาตรี มารายงานในวันที่ 25 พ.ย.55  เวลา 09.30-12.00 และปฐมนิเทศ เวลา 13.00-15.00 น

รายชื่อนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสานที่รับโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี alt update 20-11-2012

รายละเอียดการรับโอนนักศึกษา ม. อีสาน alt update 20-11-2012