gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในจัดงานกฐินในวันนี้ โดยมีเจ้าภาพ จากกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วยคณะราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวนมาก ซึ่งองค์รับกฐินในปีนี้ คือ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเถรานุเถระอีกหลายท่าน ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสังวรณ์ กิตติสาโร เป้นต้น ซึ่งในช่วงเช้า มีโรงทานจากคณะผู้มีจิตศรัทธามากมาย เช่น โรงทานหนองคู โรงทานจากชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โรงทานก๋วยเตี๋ยวหลอดป้าแต้ม และอีกมากมาย หลังจากเสร็จพิธี คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล แลพุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหาร

 


 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC