gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 พิมพ์
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาฯ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ร่วมกับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14, 21, และวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยได้จัดการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีชมพูและสีฟ้า ซึ่งในละสีมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย และได้จัดการแข่งขันกีฬาออกเป็น กีฬาพื้นบ้าน กีฬาฟุตบอล ประเภทชาย/หญิง, เซปักตะกร้อ ประเภทชาย/หญิง และวอลเลย์บอล ประเทภชาย/หญิง ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ทุกชนิดกีฬาและทุกประเภท นอกจากนี้งานกิจการนักศึกษาได้มีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ดำเนินจัดโครงการกีฬาภายในเอง เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมใจกันออกหาขอผู้สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของต่างๆหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานี้ด้วยกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC