gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต พิมพ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 เป็นวันจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล พระเลขานุการ โดยมีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเชื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 
 
พระสังฆาธิการ ทุกระดับ ลงทะเบียนเข้าอบรมในช่วงเช้า
 
พระมหาสมัย ผาสุโก เลขาฯเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิธีกรหลักในงาน 

 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ต้อนรับพระเดชพระคุณ พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 เข้าสู่โครงการ


  
พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน 
พระเดชพระคุณ พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการอบรม
 
พลเอก ณพล บุญทับ รองราชสมุหองค์รักษ์ ถวายความรู้ เรื่อง วิกฤตหรือโอกาสพระพุทธศาสนาภายหลังเปิดประตูสู่อาเซี่ยน 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ถวายของที่ระลึกแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการ
 
 
 


 
นายวีรพันธ์ กุลหอม หัวหน้าชุดงานประชาสัมพันธ์และฟื้นฟู กอรมน. ถวายความรู้เรื่อง สื่อกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความรู้เรื่องกฏเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพระพุทธศาสนา


 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ถวายความรู้เพิ่มเติมในช่วงก่อนปิดโครงการ เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางกาบริหารกิจการคณะสงฆ์

 
พระเดชพระคุณ พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต กล่าวปิดโครงการ
 
คณะสงฆ์ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ และปิดโครงการ
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC