gototopgototop
การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ) พิมพ์

เมื่อวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2555 (วันปฐมนิเทศ) เป็นวันประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง ของคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาค 8-9-10-11 ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการปฐมนิเทศและชี้แจงกฏเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ในการตรวจธรรมสนามหลวง ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. พระราชวราลังการ เจ้าคณะเจ้าหวัดอุดรธานี ธรรมยุต หัวหน้ากองเลขานุการ ประชุมปฐมนิเทศกองเลขานุการ  จากนั้นเวลา 15.00 น. พระธรรมฐิติญาณ เป็นประธานเปิดประชุมพระสังฆาธิการ ณ ธรรมสภา พร้อมทั้งฟังฟการบรรยายจาก นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะญาติธรรมคุณหญิงสุวรรณี พัวไพโรจน์ สิงห์สมบุญ ถวายของที่ระลึกพระสังฆาธิการ 
พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส เลขานุการ เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต เตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการปฐมนิเทศ 
พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจธรรมสนามหลวง 
พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ธรรมยุต หัวหน้ากองเลานุการ ประชุมปฐมนิเทศกองเลขานุการ


 
ช่วงบ่าย พระสังฆาธิการลงทะเบียนพร้อมกันที่ธรรมสภา


 
พระธรรมฐิติญาณ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศในภาคบ่าย


 

 

 
พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต อ่านพระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พิธีเปิดประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2555 
ฤาษีเกศแก้ว และคณะ ร่วมเดินทางถวายสังฆภัณฑ์แด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมประชุม 
พระครูปิยสีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่


 
 
นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความรู้พระสังฆาธิการ

 
คุณหญิงสุวรรณี พัวไพโรจน์ สิงห์สมบูรณ์ และคณะญาติธรรม ถวายของที่ระลึก


 
 
เก็บตกภาพ คณาจารย์และนักศึกษา มมร.อส. ปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน 15-18 ธันวาคม 2555