gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน พิมพ์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อออกฝึกปฏิบัติงานในภาคองค์กรต่างๆ โดยมีคณาจารย์ร่วมสัมมนามอบความรู้ได้แก่ อาจารย์วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง อาจารย์ขวัญตา ศรีแก้ว พร้อมทั้งได้เชิญอาจารย์มามอบความรู้ในช่วงอบรม ในเรื่อง การปฏิบัติตนและมารยาททางสังคมในการปฏิบัติงาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน  รูปแบบการจัดทำหนังสือราชการ โดย อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล การใช้งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน โดย พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร


 
อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ แม่งานสัมมนาในครั้งนี้ 
พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ กล่าวถวายรายงาน
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตนและมารยาททางสังคมในการปฏิบัติงาน 
อาจารย์วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ให้คำแนะนำนักศึกษาเรื่องการเก็บรายวิชาและการเสนอจบ

 
อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล บรรยายเรื่อง รูปแบบการจัดทำหนังสือราชการ
 
พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 
พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ กล่าวสรุปและให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติงานและการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา


 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC